Real time Character

Baolong zhang facecloser02
Baolong zhang facecloser03
Baolong zhang wide 01
Baolong zhang stand 04c4

realtime character in Unreal 3
Here is the video
https://www.youtube.com/watch?v=jiSM1-EV4ZI